Knauf Knauf

Privatumo politika

Plačiau apie mūsų tinklalapio duomenis ir jų apsaugą

KNAUF privatumo politika

KNAUF itin rūpinasi asmens duomenų apsauga. Todėl norime pranešti, kaip saugome jūsų pateiktų asmens duomenų privatumą ir kaip galite gauti informacijos apie savo pateiktus duomenis. Remiamės nusistovėjusia praktika, laikomės teisės aktuose numatytų asmens duomenų apsaugos nuostatų, atsižvelgdami į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), ir įsipareigojame atsakingai tvarkyti jūsų duomenis.

Weiter

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. KNAUF.LT yra elektroninė svetainė, valdoma juridinio asmens UAB „Knauf“, į/k.: 211573430, veikianti adresu Konstitucijos 29, K29 verslo centras, Vilnius (toliau UAB „Knauf“ – Bendrovė).

2. Bendrovės privatumo politika taikoma fizinių asmenų asmens duomenims, kuriuos tvarko UAB Knauf.

3. Privatumo politikos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančios teisinės asmens duomenų apsaugos įgyvendinimą.

4. Privatumo politika numato Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir principus, Duomenų subjekto teises ir pagrindines asmens duomenų saugumo užtikrinimo technines ir organizacines priemones.

5. Bendrovė vertina Duomenų subjekto pasitikėjimą ir įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

6. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Bendrovei ar kitais Duomenų subjekto patvirtintais tikslais.

7. Su Privatumo politika yra supažindinti ir jų privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kurie tvarko Bendrovės valdomus asmens duomenis arba vykdydami sutartis su Bendrove juos sužino.

8. Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Bendrovė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmens duomenis, laikantis šios Privatumo politikos ir galiojančio teisinio asmens duomenų apsaugos reguliavimo. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu KNAUF.LT elektroninėje svetainėje, o kilus papildomiems klausimams, bet kuriuo metu prašome kreiptis telefonu +370 5 213 2222 arba el. paštu [email protected]

9. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Duomenų subjektai visuomet bus informuoti naująją Privatumo politikos redakciją paskelbiant KNAUF.LT elektroninėje svetainėje.

BENDROVĖS RENKAMI ASMENS DUOMENYS

10. Bendrovė renka tik tuos Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia lankydamasis ir naudodamasis elektronine KNAUF.LT svetaine ir sutikęs su jo asmens duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais ir/arba davęs sutikimą dėl jo asmens duomenų rinkimo naudojant internetinėje svetainėje esančius slapukus ir/arba davęs sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų skelbiami KNAUF.LT specialistų klubo paskyroje.

11. Bendrovės renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodžio koduota forma KNAUF.LT internetiniame puslapyje, internetinio protokolo IP adresas, vietovė, iš kurios Duomenų subjektas naršo elektroninėje svetainėje KNAUF.LT, darbovietė, socialinių tinklų paskyros.

12. Asmenys, norintys elektroninėje svetainėje KNAUF.LT užsiprenumeruoti naujienlaiškius, turi pateikti savo elektroninį pašto adresą arba vardą pavardę, o norėdami užsiregistruoti į Bendrovės organizuojamus konkursus ar renginius (seminarus) turi pateikti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefoną bei darbovietės pavadinimą arba profesiją. Asmenys, kurie yra Bendrovės lojalumo programų dalyviai („klubų“ nariai) sutinka, kad jų asmens duomenys būtų skelbiami Bendrovės internetinėje svetainėje KNAUF.LT, skiltyje „profesionalams  specialistų klubas“ ir Bendrovei turi pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį bei miestą, kuriame atlieka darbus. Šie Duomenų subjektai gali bet kuriuo metu:

a. koreguoti ir/ar pildyti naujienlaiškio prenumeratai ir/ar registracijai į konkursą bei renginius (seminarus) pateiktus Asmens duomenis. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Duomenų subjektas;

b. kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu [email protected] dėl Bendrovei pateiktų duomenų panaikinimo ir/ar pakeitimo.

13. Bendrovė gali rinkti tam tikrą informaciją apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo KNAUF.LT internetinėje svetainėje data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas KNAUF.LT internetinėje svetainėje; naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama KNAUF.LT internetinei svetainei pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui, KNAUF.LT internetinei svetainei administruoti, tiesioginės rinkodaros tikslais. Detalesnė informacija pateikiama VIII. šios privatumo politikos skyriuje.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

14. Bendrovė asmens duomenis tvarko tik šioje politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais ir tik įgyvendinant šiuos uždavinius:

a. Duomenų subjekto identifikavimui KNAUF.LT informacinėse sistemose;

b. Duomenų subjekto identifikavimui siunčiant elektroninius naujienlaiškius;

c. Duomenų subjekto identifikavimui, jam užsiregistravus į Bendrovės organizuojamus renginius (seminarus). Šiuo atveju Duomenų subjekto duomenys naudojami vietos renginyje (seminare) rezervacijai, informacijai apie renginio detales ir/ar pasikeitimus pranešti, kitais renginio (seminaro) administravimo tikslais;

d. Duomenų subjektui esant Bendrovės specialistų klubo nariu. Šiuo atveju, Duomenų subjektas yra pristatomas kaip profesionalas-ekspertas, kurio asmens duomenys yra skelbiami tam, kad KNAUF.LT elektroninės svetainės lankytojai galėtų užsisakyti apdailos darbus iš profesionalų-ekspertų;

e. Duomenų subjekto identifikavimui, jam užsiregistravus kaip dalyviui Bendrovės organizuojamuose konkursuose. Šiuo atveju Duomenų subjekto duomenys taip pat naudojami vykdant konkursą, jį administruojant, vykdant konkurso dalyvių atranką, paskiriant nugalėtojus, gavus atskirą Duomenų subjekto sutikimą konkurso viešinimo tikslais;

f. Duomenų subjektui naršant KNAUF.LT internetinėje svetainėje, šios privatumo politikos 13 punkte nurodytais tikslais;

g. gavus atskirą Duomenų subjekto sutikimą - tiesioginės rinkodaros tikslais;

h. teisės aktuose KNAUF.LT nustatytų pareigų vykdymui;

i. auditui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

15. Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko laikydamasis šių principų:

a. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

b. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

c. Asmens duomenys yra tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

d. Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

e. Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

f. Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

16. Bendrovei tvarkant Duomenų subjektų asmens duomenis, jie turi šias teises:

a. Gauti informaciją apie tai, kokius Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko Bendrovė, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu jie tvarkomi;

b. Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs;

c. Reikalauti ištrinti Bendrovės tvarkomus Duomenų subjekto asmens duomenis („teisė būti pamirštam“, išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Bendrovei vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);

d. Reikalauti, kad būtų apribotas Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

e. Nesutikti su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu (išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti Bendrovei vykdant teisines pareigas, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);

f. Prašyti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

g. Atšaukti duotą sutikimą (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);

h. Pateikti skundą priežiūros institucijai.

17. Duomenų subjektai į Bendrovę su prašymais (toliau – Prašymas) dėl savo teisių, nustatytų šios Privatumo politikos 16 str. a – h punktuose įgyvendinimo į Bendrovę gali kreiptis raštu, tinkamai patvirtindamas savo tapatybę (pateikdamas asmens dokumento kopiją ar kitu pakankamu būdu patvirtinęs savo tapatybę).

18. Bendrovė atsakymą Duomenų subjektui pateikia įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Bendrovė raštu pranešus Duomenų subjektui, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Prašymo pateikimo dienos. Jei Prašymas yra susijęs su Duomenų subjekto reikalavimu ištaisyti, sunaikinti, ištrinti, apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, atsakymas jam pateikiamas ir atitinkamų priemonių imamasi įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio Prašymo gavimo dienos.

19. Bendrovė aukščiau nurodytais terminais motyvuotai gali atsisakyti tenkinti Prašymą, raštu nurodant BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytus tokio atsisakymo teisinius pagrindus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

20. Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tik šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais ir tik tiek, kiek yra būtina šiems tikslams pasiekti. Bendrovė Duomenų subjektų asmens duomenis saugo tiek, kiek toks saugojimas privalomas pagal teisės aktus, o taip pat tiek, kiek tai būtina teisėtiems Bendrovės interesams užtikrinti (pvz., kol nesibaigia teisės aktuose nustatyti reikalavimo pareiškimo senaties terminai). Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, šie duomenys sunaikinami.

21. Asmens duomenis gali tvarkyti tik įgalioti Bendrovės asmenys. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis BDAR, įstatymu, kitais teisės aktais ir šia Privatumo politika, laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Ši pareiga išlieka ir pasibaigus darbo santykiams.

22. Bendrovė saugodama asmens duomenis nuo neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės ar kitų neteisėtų manipuliacijų naudoja organizacines (teisines, procedūrines) ir technines (saugumo sistemas ir kitas fizines priemones, ribojančias prieigą prie asmens duomenų (informacinių sistemų ir duomenų bazių, darbo vietų ir kt.) priemones.

23. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

RINKODARA IR KORESPONDENCIJA

24. Lankydamasis internetinėje KNAUF.LT elektroninėje svetainėje ir/ar registruojantis į Bendrovės organizuojamus renginius (seminarus), Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės tiesioginės rinkodaros tikslais, Internetinėje KNAUF.LT svetainėje užsisakant naujienlaiškio prenumeratą, ir atitinkamoje skiltyje varnele pažymint atitinkamą sutikimą ar kitu rašytiniu būdu sutinkant dėl tokio asmens duomenų naudojimo.

25. Bendrovei duotą sutikimą, naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas gali taip pat bet kuriuo metu atšaukti tokiu pačiu būdu, kaip jis buvo duotas ar kitu Duomenų subjektui patogiu būdu.

SLAPUKAI („COOKIES“), INDIKATORIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

26. Dalį informacijos apie Duomenų subjektą Bendrovė gali surinkti automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko KNAUF.LT internetinėje svetainėje. Lankydamasis KNAUF.LT internetinėje svetainėje Duomenų subjektas yra informuojamas apie slapukų naudojimą.

27. Slapukai (angl. „cookies") yra duomenų analizavimo ir valdymo įrankiai, leidžiantys internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai jis grįžta į tą patį internetinį puslapį ir internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukų surinktus Duomenų subjekto duomenis gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams, naršo internetinėje svetainėje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetinėje svetainėje ir pan. Sugrįžęs į internetinę svetainę Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, pavyzdžiui, pasirinktą kalbą, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinės svetainės funkcijas. Duomenys, surinkti slapukų pagalba, nesuteikia galimybės tiesiogiai nustatyti Duomenų subjekto tapatybės.

28. Bendrovės internetinėje svetainėje gali būti naudojami šių tipų slapukai:

a. Techniniai-funkciniai slapukai: Bendrovė, siekdama pateikti pažangią bei lengvą naudoti internetinę svetainę, automatiškai prisitaikančią prie Duomenų subjektų poreikių, naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinę svetainę ir įgalina teisingą jos veikimą. KNAUF.LT internetinė svetainė tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka. Šie slapukai leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetine svetaine. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinė svetainė prisimena Duomenų subjekto atliktas paieškas ar peržiūras. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinės svetainės veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Duomenų subjekto naršymą daro patogesnį;

b. Statistiniai slapukai: padeda suprasti, kaip KNAUF.LT lankytojai naudoja KNAUF.LT internetinę svetainę, optimizuoti internetinės svetainės darbą bei diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima vartotojo peržiūrėtus puslapius, naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį vartotojas renka naršydamas internetinėje svetainėje. Analitinių slapukų surinkta informacija gali būti naudojama analizuojant vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Bendrovės internetinė reklama. Iš tokio tipo slapukais surinktos informacijos Bendrovė negalės identifikuoti konkretaus Duomenų subjekto;

c. Rinkodaros slapukai: šių slapukų pagalba surenkami duomenys naudojami rinkodaros tikslais. Šie slapukai naudojami talpinant Bendrovės reklamą kituose internetiniuose puslapiuose. „Nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie vartotojo ieškotą informaciją.

29. Kiekvieną kartą, lankydamasis KNAUF.LT internetinėje svetainėje, Duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Bendrovė negali garantuoti KNAUF.LT internetinės svetainės naršymo kokybės. Duomenų subjektas savo naršyklę gali modifikuoti taip, kad ji nepriimtų slapukų (ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle). Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios KNAUF.LT internetinės svetainės dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.

30. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

31. Bendrovė savo elektroninėje svetainėje KNAUF.LT gali naudoti tinklapio indikatorius. Tai mažutis vos vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į Duomenų subjekto kompiuterį patenka kaip tinklapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų tiekėjus, šiuos paveikslėlius Bendrovė naudoja kaip interneto reklamą arba trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose norėdama sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, analizuodama vartotojų judėjimą ir siekdama optimizuoti siūlomas paslaugas bei prekes.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti savo Privatumo politiką, apie tai pranešdama savo KNAUF.LT internetinėje svetainėje.

33. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami KNAUF.LT internetinėje svetainėje.

DAUGIAU INFORMACIJOS